รพ.เอกชน แถลงสรุปการแจ้งราคายา.

Light Bulb Ideas Creative Diagram Concept

กรุงเทพฯ 18 มิถุนายน 2562 (NNT) – วันนี้กรมการค้าภายในได้เชิญผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน 353 แห่งทั่วประเทศมาบรรยายสรุปการแจ้งราคายา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล รับจดทะเบียนบริษัท

อธิบดีกรมการค้าภายใน วิชัย โภชนกิจ กล่าวว่า โรงพยาบาลเอกชนจำเป็นต้องแจ้งราคายาให้ประชาชนทราบโดยไม่ควรรวมค่าห้องพยาบาล ค่าแอร์ หรือค่าเภสัชกร

ยาเกินราคา
มีรายงานว่าโรงพยาบาลบางแห่งเรียกเก็บราคายาสูงกว่าราคาเฉลี่ย 8,000-16,000%

ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนต้องยื่นราคาซื้อ-ขายยาต่อกรมการค้าภายในภายในวันที่ 12 ก.ค.

ราคาจะแสดงบนเว็บไซต์ของกรมฯ พร้อมจัดทำ QR Code เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบราคาที่โรงพยาบาลเอกชน

กรมฯ ยังไม่มีมาตรการบังคับกำหนดราคายาสูงสุด แม้ว่า รพ.เอกชนบางแห่งอาจคิดราคาสูงเกินไปแล้วก็ตาม

ราคาสูงสุดของยาอาจถูกบังคับใช้ตามกฎหมาย
อาจมีการบังคับใช้ราคายาสูงสุดตามกฎหมายหากโรงพยาบาลเหล่านั้นยังคงคิดราคาสูงเกินไป

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของราคายาจะต้องแจ้งให้สาธารณชนทราบล่วงหน้า 15 วัน เพื่อให้ราคาใหม่ได้รับการอัปเดตทางออนไลน์

ให้โรงพยาบาลแจ้งค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ป่วยตัดสินใจล่วงหน้า ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/